“ तु म्हणजे…. ,

“तु म्हणजे माझ्या आयुष्यातून हरवलेलं एक क्षण आहेस, तु वेगळी आहेस कुठे तु तर माझं मन आहेस..,

थरथरतात पावलं आजही तुझ्या दाराशी , प्रामाणिक आहे ‛मी’ अजूनही वेचलेल्या त्या पावसातील गारांशी.. ,

“ तु म्हणजे माझ्या आयुष्यातून हरवलेलं एक क्षण आहेस, तु वेगळी आहेस कुठे तु तर माझं मन आहेस..,

तुटलेलं ‛मन’ जोडण्याचा प्रश्न तेवढा सोपा नसतो , ‛संसार’ म्हणजे झाडावर बांधलेला खोपा नसतो.. ,

“तु म्हणजे माझ्या आयुष्यातून हरवलेलं एक क्षण आहेस, तु वेगळी आहेस कुठे तु तर माझं मन आहेस..,

भरून येतील डोळे तुझे मी तुझ्या जवळ नसताना , एकटं वाटेल ‛तुला’ ; सगळं जग तुझ्या जवळ असताना , पण तु रडू नकोस , कारण तुला माहीत आहे ; मला तुला पाहायचंय नेहमीच हसताना ,

“तु म्हणजे माझ्या आयुष्यातून हरवलेलं एक क्षण आहेस, तु वेगळी आहेस कुठे तु तर माझं ‛मन’ आहेस..,

सदैव तुझाच.. अज्ञात मी ”….;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: